สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(Long Term Equity Fund: LTF)
เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันที่จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ฯ การเพิ่มผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าวจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทุนใน LTF ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุน LTF เหมาะกับคนทุกกลุ่มที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลา จึงลงทุนผ่านกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน และเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุน นั่นคือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน
 
**หมายเหตุ การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
นโยบายการลงทุนของ LTF
นโยบายการลงทุนของ LTF มีแบบเดียว คือ ต้องมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรอบปีบัญชี โดยแต่ละกองทุน LTF อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น กองทุน LTF บางกองอาจเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 หรือหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุ้นตามที่บริษัทจัดการเห็นควรขึ้นอยู่กับรายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุน LTF กองนั้นๆ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ LTF
เงินลงทุนใน LTF สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยเมื่อลงทุนตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตัวอย่างที่1
เงินได้ที่ต้องเสียภาษี
840,000 บาท
15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
(840,000x15%)
126,000 บาท
สามารถนำ LTF มาลดหยอน
ภาษีไดสูงสุด
126,000 บาท
ตัวอย่างที่2
เงินได้ที่ต้องเสียภาษี
5,000,000 บาท
15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
(5,000,000x15%)
750,000 บาท
สามารถนำ LTF มาลดหยอน
ภาษีไดสูงสุด
500,000 บาท
ตารางสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ LTF
ตัวอย่างภาษีที่ลดหย่อนจากการซื้อ LTF
เงินได้สุทธิต่อปี ฐานภาษี 5% ฐานภาษี 20% ฐานภาษี 25% ฐานภาษี 35%
ไม่ซื้อ LTF ซื้อ LTF ไม่ซื้อ LTF ซื้อ LTF ไม่ซื้อ LTF ซื้อ LTF ไม่ซื้อ LTF ซื้อ LTF
รายได้ทั้งปี 300,000 840,000 1,440,000 5,000,000
หักค่าจ่าย
(50% แต่ไม่เกิน 100,000)
100,000 100,000 100,000 100,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 200,000 740,000 1,340,000 4,900,000
หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 60,000 60,000 60,000
หักค่าซื้อ LTF - 40,000 - 100,000 - 200,000 - 500,000
รวมค่าลดหย่อน 60,000 100,000 60,000 160,000 60,000 260,000 60,000 560,000
คงเหลือเงินได้สุทธิ 140,000 100,000 680,000 580,000 1,280,000 1,080,000 4,940,000 4,440,000
ภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย 0 0 54,500 12,000 185,000 135,000 1,994,500 1,819,000
ประหยัดภาษีได้ - - - 42,500 - 50,000 - 175,000
ตารางสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ LTF
ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่
(ใช้ยื่นภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
เงินได้สุทธิต่อปี เงินสูงสุดในแต่ละขั้น อัตราภาษีร้อยละ (%) ภาษีในแต่ละขั้น ภาษีสะสมสูงสุดในแต่ละขั้น
1 - 150,000 150,000 ยกเว้น 0 0
150,001 - 300,000 150,000 5% 7,500 7,500
300,001 - 500,000 200,000 10% 20,000 27,500
500,001 - 750,000 250,000 15% 37,500 65,000
750,001 - 1,000,000 250,000 20% 50,000 115,000
1,000,001 - 2,000,000 1,000,000 25% 250,000 365,000
2,000,001 - 5,000,000 2,000,000 30% 600,000 965,000
5,000,001 ขึ้นไป - 35% - -
การผิดเงื่อนไขการขาย LTF
ก่อนกำหนด
1. ส่วนแรก
หากลงทุนไมถึง 5 หรือ 7 ปี (กรณีลงทุนในปี 2559 เป็นต้นไป) แลวขาย จะตองนำกำไรที่ไดจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ไปรวมเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2. ส่วนที่สอง
คืนเงินภาษีที่เคยไดรับยกเวน โดยเสีย ‘เงินเพิ่ม’ ในอัตรา 1.5% ตอเดือน ของจำนวนเงินภาษีที่ไดรับยกเวน ตั้งแต เดือนเมษายนของปที่ยื่นขอยกเวนภาษีจนถึงเดือนที่มีการยื่นคืนภาษี
ข้อมูลควรรู้ก่อนลงทุนกับกองทุน LTF