วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดการ และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
เราจะเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดการ และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยผลตอบแทนและ
การบริการ ภายใต้การบริหารอย่างมืออาชีพ ตามหลักจรรยาบรรณ ผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม

พันธกิจ

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ และบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกลุ่มยูโอบีให้บรรลุพันธกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เหตุผลที่คุณควรเลือก บลจ.ยูโอบี

  • มั่นใจ
  • หลากหลาย
  • สะดวกสบาย
เงินลงทุนของท่านจะได้รับการดูแลจากผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยผู้จัดการกองทุน
จะเป็นผู้วิเคราะห์ทั้งภาวการณ์ตลาด และข้อมูลของบริษัทที่จะลงทุน เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ช่องทางการขอรับข้อมูลและบริการต่างๆ

เครือข่ายผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- อีเมล์ : wealthservice@uobgroup.com
- งานบริการนักลงทุน : 0-2786-2222
- ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.uobam.co.th

บริการออนไลน์

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัคร และใช้บริการ Premier Online เพื่อทำรายการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตคลิกที่นี่