เริ่มต้นชีวิตการลงทุนที่ง่ายขึ้นด้วยบริการจัดพอร์ตการลงทุนกับ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เพียง 3 ขั้นตอน

รู้จักตัวคุณกับเป้าหมายที่ต้องการ

พอร์ตแนะนำสำหรับเริ่มลงทุน

แนะนำการลงทุนสำหรับพอร์ตปัจจุบันของคุณ

จัดพอร์ตตามความเสี่ยง
เริ่มต้นลงทุนด้วยขั้นตอนง่ายๆ ด้วยการจัดพอร์ตที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
จัดพอร์ตตามเป้าหมาย
เริ่มต้นทดลองจัดพอร์ตที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน
1. โปรแกรมจัดพอร์ตการลงทุน เป็นเพียงการนำเสนอรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน

2. กรณีที่ผู้ลงทุนเลือกลงทุนตามพอร์ตแนะนำจากโปรแกรมจัดพอร์ตการลงทุน ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังไว้

3. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้และอาจไม่มีการทำรายการในกรณีที่มีการขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น

4. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "นโยบายการลงทุน" "ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน" "อัตราส่วนการลงทุน" "ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม" และ "คำเตือน/ข้อแนะนำ" และควรเก็บใว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.uobam.co.th