iNAV
* หมายเหตุ : เนื่องจากช่วงเวลาย้อนหลังที่นำมาใช้ในการคำนวณ TE ยังไม่ถึง 1 ปี ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน จึงทำให้ค่า TE มากกว่าร้อยละ 5 ต่อปี