รางวัลและความสำเร็จ

2565
Best Digital Wealth Management
Best Digital Wealth Management
Asia Asset Management Best of the Best Awards 2022
2564
Best Digital Wealth Management
Best Digital Wealth Management
Asia Asset Management Best of the Best Awards 2021

2563
World Finance 2020 : Best Investment Management Company, Thailand
World Finance 2020 : Best Investment Management Company, Thailand
World Finance 2020 : Best Investment Management Company, Thailand
AsianInvestor Asset Management Awards 2020
AsianInvestor Asset Management Awards 2020
รางวัล AsianInvestor Asset Management Awards 2020
ประเภท Best Local Fund House - Thailand
2562
World Finance 2019 : Best Investment Management Company, Thailand
World Finance 2019 : Best Investment Management Company, Thailand
World Finance 2019 : Best Investment Management Company, Thailand
Morningstar Thailand Fund Awards 2019
Morningstar Thailand Fund Awards 2019
รางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2019 ประเภท “รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2019 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond)"
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 2562
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 2562
รางวัลรองชนะเลิศในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ประเภท “Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท” จากกระทรวงการคลัง
World Finance
World Finance
Best Investment Management Company

รางวัลนี้จัดขึ้นโดย นิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษและยุโรป
Asia Asset Awards
Asia Asset Awards
Thailand Best Wealth Management Platform WINNER

รางวัลนี้จัดขึ้นโดย นิตยสาร Asia Asset Management ของประเทศฮ่องกง โดยนิตยสาร Asia Asset Management ของประเทศฮ่องกง เริ่มตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1995 เป็นนิตยสารฉบับแรกในภูมิภาคที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารสินทรัพย์และนักลงทุนสถาบันและนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมการจัดการการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
2561
การเงินธนาคาร
การเงินธนาคาร
กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2018 ประเภท กองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์- หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัติโนมัติ (UIF-A)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
รางวัลรองชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 2560 ประเภท Pooled Fund ขนาดกองทุนเล็กกว่า 10,000 ล้านบาท
2560
World Finance
World Finance

Best Investment Management Company

รางวัลนี้จัดขึ้นโดย นิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษและยุโรป

2559
The Asset Awards
The Asset Awards

รางวัล Top investment houses in Asian Currency Bonds, Thailand

รางวัล The Most Astute Investors, คุณจารุวัตร ปรีด์เปรมกุล หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

รางวัล The Most Astute Investors, คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

World Finance
World Finance
Best Investment Management Company

รางวัลนี้จัดขึ้นโดย นิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษและยุโรป
การเงินธนาคาร
การเงินธนาคาร
รางวัล กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หุ้น 70%
  • กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว


2558
World Finance
World Finance
Best Investment Management Company

รางวัลนี้จัดขึ้นโดย นิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษและยุโรป
The Asset Awards
The Asset Awards
รางวัล The Asset Awards
ประเภท  Thailand’s Top Investment Houses in Asian Local Currency Bonds
   The Top 10 most Astute investor
   คุณจารุวัตร ปรีด์เปรมกุล หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
   The highly commended investors
   คุณลินดา อุบลเรียบร้อย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและตราสารภาครัฐต่างประเทศ            
   คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
  • รางวัลนี้จัดขึ้นโดย The Asset ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต และเผยแพร่บทวิเคราะห์ ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ปี 1999 และเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่เป็นอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทการเงินใดๆ
การเงินธนาคาร
การเงินธนาคาร
กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 ประเภทกองทุนหุ้นต่างประเทศ
  • กองทุนเปิด โกลบอล ไฮดิวิเดนด์ (GHD)
2557
The Asset Awards
The Asset Awards
รางวัล  The Asset Awards
ประเภท Thailand’s Top Investment Houses in Asian Local Currency Bonds
   The Top 10 most Astute investor
   คุณจารุวัตร ปรีด์เปรมกุล หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
   The highly commended investors
   คุณลินดา อุบลเรียบร้อย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
   คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
  • รางวัลนี้จัดขึ้นโดย The Asset ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต และเผยแพร่บทวิเคราะห์ ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ปี 1999 และเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่เป็นอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทการเงินใดๆ
Asia Asset Management
Asia Asset Management
รางวัล   Best of the Best Awards
ประเภท Most Innovative product
รางวัลนี้จัดขึ้นโดย นิตยสาร Asia Asset Management ของประเทศฮ่องกง

  • นิตยสาร Asia Asset Management ของประเทศฮ่องกง เริ่มตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1995เป็นนิตยสารฉบับแรกในภูมิภาคที่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารสินทรัพย์และนักลงทุนสถาบันและนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมการจัดการการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย 
Morningstar Awards
Morningstar Awards
รางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม
  • กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF)
รางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ประเภทตราสารทุนยอดเยี่ยม
  • กองทุนเปิดหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ERMF)


การเงินธนาคาร
การเงินธนาคาร
  • กองทุนรวมหุ้นปันผลยอดเยี่ยม : กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์ (UOBSDF)
2556
การเงินธนาคาร
การเงินธนาคาร
รางวัล กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ประเภทตราสารทุน-หุ้นปันผล
  • กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์ (UOBSDF)


2555
World Finance
World Finance
Best Investment Management Company

รางวัลนี้จัดขึ้นโดย นิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษและยุโรป

2554
SET Awards
SET Awards

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น