นายลี ไหว ไฟ
ประธานคณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จาก The National University of Singapore ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร จาก Nanyang Technological University
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer, Group Finance and Corporate Services, UOB
นายทีโอ บุน เคียต, CFA
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบริหารธุรกิจ จาก The National University of Singapore
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director and Chief Executive Officer ที่ UOB Asset Management โดยดูแลในส่วนของ Singapore Equities และยังเป็น Lead Portfolio Manager ที่ดูแล International Equities นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ UOB Asset Management
นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท การบัญชี จาก University of Kentucky, USA
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ร่วมงานกับธนาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์, CFA
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก Drexel University, USA
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นายวนา พูลผล, CFA
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จาก SAN DIEGO STATE UNIVERSITY, USA
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน