นายลี ไหว ไฟ
ประธานคณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จาก The National University of Singapore ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร จาก Nanyang Technological University
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer, Group Finance and Corporate Services, UOB
นายบุนเคียต ทีโอ, CFA
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบริหารธุรกิจ จาก The National University of Singapore
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director and Chief Executive Officer ที่ UOB Asset Management โดยดูแลในส่วนของ Singapore Equities และยังเป็น Lead Portfolio Manager ที่ดูแล International Equities นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ UOB Asset Management
นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท การบัญชี จาก University of Kentucky, USA
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ร่วมงานกับธนาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of New Haven, USA
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน
นายวนา พูลผล, CFA
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จาก SAN DIEGO STATE UNIVERSITY, USA
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) รับผิดชอบในส่วนงานบริหารโดยรวมของ บลจ. นอกจากนี้ในช่วงก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่, บจก.ทุนลดาวัลย์ (บริษัทของ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ Portfolio Manager, Prudential Portfolio Managers Asia, ประเทศสิงคโปร์ Vice President, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด Portfolio Manager, บลจ.ทิสโก้ (บริหารทุนไทย) Investment Officer, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด