Reference NAV
หมายเหตุ Reference NAV เป็นข้อมูล NAV อ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการส่งคำสั่งซื้อและขายคืนกองทุน โดย NAV ที่ลูกค้าจะได้รับจากการทำรายการอาจแตกต่างจาก Reference NAV ได้