ทีมผู้บริหาร

นายวนา พูลผล, CFA
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จาก San Diego State University, USA
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (บริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
Portfoilio Manager, Prudential Portfolio Managers Asis, ประเทศสิงคโปร์
Vice President บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
Portfolio Manager บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บจ. บริหารทุนไทย)
Investment Officer บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล
กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน)
หัวหน้างานฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกธนา จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณและวางแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บุคคลธนกิจ (สินเชื่อบุคคล) ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
นายเจิดพันธุ์ นิธยายน
กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven, CT, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ CFP ®
กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด
ผู้จัดการ สายงานธุรกิจเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนพล จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การตลาด สายงานธุรกิจเงินฝาก บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)