หมายเหตุ
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว