กองทุนรวม
กองทุนรวมคืออะไร
กองทุนรวม คือ โครงการลงทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม โดยการนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายมารวมกันและลงทุนในตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน จากนั้นจึงนำผลตอบแทนที่ได้มาเฉลี่ยกลับคืนให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมนั้น
ดังนั้น กองทุนรวมจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาในการติดตามการลงทุน ข้อมูลการลงทุน ประสบการณ์ ความชำนาญในการลงทุน โดยการระดมเงินลงทุนเป็นก้อนใหญ่ แล้วให้ผู้บริหารจัดการกองทุนที่มีความเป็นมืออาชีพบริหารจัดการการลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนดไว้
ดังนั้น กองทุนรวมจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการลงทุนที่มีความหลากหลาย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน
การทำงานของกองทุนรวม
รายละเอียดอื่น ๆ ของกองทุนรวม
ข้อดีของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุนรวม
ข้อดีของกองทุนรวม
จัดการการลงทุนโดยมืออาชีพ
ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการลงทุน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มีการทบทวนความรู้ทุก ๆ 2 ปี และเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ความสามารถของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนสามารถวัด และพิสูจน์ได้ในระยะยาวจากผลตอบแทนของกองทุน เมื่อเทียบกับดัชนีมาตรฐาน หรือผลตอบแทนของกองทุนรวมประเภทเดียวกันของคู่แข่งในระยะเวลาเดียวกัน
ลดความเสี่ยงได้ด้วยการกระจายการลงทุน
เนื่องจากกองทุนรวมแต่ละกองทุนจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออก หรือกิจการต่าง ๆ หลายรายในหลาย ๆ อุตสาหกรรม
ดังนั้น หากราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดที่กองทุนรวมนั้นไปลงทุนมีราคาเปลี่ยนแปลงลดลง ก็อาจจะมีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีราคาเพิ่มขึ้นมาหักล้าง หรือลดผลขาดทุน ซึ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนอย่างหนึ่ง หากเปรียบเทียบกับการลงทุนที่ไม่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วเกิดราคาหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงลดลงก็จะก่อให้เกิดผลเสียกับผู้ลงทุนได้มากกว่า
มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย
ผู้ลงทุนแต่ละรายอาจมีแนวคิดและความชอบในการลงทุนที่เหมือน หรือแตกต่างกัน ขึ้นกับผู้ลงทุนมีแนวนิยมในการลงทุน (Psychographic) อย่างไร มีความสมบูรณ์แห่งทรัพย์สินและความมั่งคั่ง (Wealth) เพียงใด อยู่ในช่วงอายุ (Life Cycle) ที่เหมาะสมกับการลงทุนระยะสั้น หรือระยะยาว เป้าหมายที่ต้องการ (Goal Achievement) คืออะไร และมีข้อจำกัดในการลงทุนหรือไม่ อย่างไร กองทุนรวมเป็นเครื่องมือเพื่อการลงทุนอย่างหนึ่งที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านนโยบายการลงทุน และรูปแบบของการลงทุน ตั้งแต่มีความเสี่ยงมากที่สุด จนถึงมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ผู้ที่สนใจลงทุนจึงสามารถเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลงทุนของตนได้
ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงทุน
กองทุนรวมมีการลงทุนที่เป็นระบบ กล่าวคือมีการคัดเลือกหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ มีการติดตามข่าวสารและสภาวการณ์ของกิจการที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีการคัดเลือกตัวกลาง หรือนายหน้าในการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้ผู้ลงทุนทราบอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นจึงช่วยให้ผู้ลงทุนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการลงทุนดังกล่าว
มีสภาพคล่อง สะดวกในการซื้อขาย
ผู้ลงทุนสามารถเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นเงินสดได้ง่าย เมื่อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่อนุญาตให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุน ตัวอย่างเช่น เมื่อลงทุนในตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ หรือพันธบัตร ผู้ลงทุนต้องถือตราสารหนี้นั้นจนครบอายุจึงจะได้รับเงินคืน แต่หากลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ ผู้ลงทุนสามารถไถ่ถอนเงินลงทุนคืนได้ตามกำหนด เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนแล้วแต่กรณี โดยการขายหน่วยลงทุนคืนแก่กองทุนตามราคาที่ประกาศ
ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี
กองทุนรวมไม่ใช่หน่วยภาษี รายได้ของกองทุนรวมจึงไม่เสียภาษีเงินได้ กองทุนรวมจึงสามารถถ่ายทอดผลประโยชน์ผ่านไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มากกว่าที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะลงทุนด้วยตนเอง
มีกลไกปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแลธุรกิจจัดการด้านกองทุนรวม โดยกำหนดกฎเกณฑ์ในการทำธุรกิจ วางกลไกการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ลงทุนถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทของกองทุนรวม
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนผสม
กองทุนหุ้น
เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญาเหล่านั้น และต้องดำรง Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่งของกองทุนรวมนั้นไม่เกิน 3 เดือน กองทุนรวมประเภทนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง
เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงใน หรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ เช่น พันธบัตร หรือหุ้นกู้ แต่กองทุนรวมประเภทนี้ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุน จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้น้อย
เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนผสมสามารถลงทุนในตราสารได้ทุกประเภท ผู้จัดการกองทุนสามารถแสวงหาโอกาสลงทุนที่ดีกว่าทั้งในตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้ แต่เป็นการจัดสรรเงินลงทุนประเภทสมดุล เพราะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Ceiling และ Floor ในการลงทุนในตราสารทุน กองทุนผสมเหมาะกับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลาง
เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการต้องรายงานค่าเฉลี่ยการถือตราสารทุนเป็นรายไตรมาสต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากมีช่วงเวลาใดมีการถือครองตราสารทุนน้อยกว่าที่กำหนด บริษัทจัดการต้องทำหนังสือชี้แจงให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ กองทุนประเภทนี้จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเหมาะกับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มาก
กองทุนหุ้นระยะยาว
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนต่างประเทศ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันที่จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ฯ การเพิ่มผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าวจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทุนใน LTF ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุน LTF เหมาะกับคนทุกกลุ่มที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลา จึงลงทุนผ่านกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน และเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุน นั่นคือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน
เป็นกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปเพื่อเป็นการจูงใจ เงินซื้อหน่วยลงทุนใน RMF จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง และสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปี โดยเมื่อนับรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือกองทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่ลงทุนครั้งแรก และจะไถ่ถอนได้เมื่อผู้ลงทุนมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์
เป็นกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาอนุญาตให้มีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ในวงเงินจำกัดในแต่ละปี กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงนับเป็นช่องทางเดียวที่ผู้ลงทุนไทยจะสามารถกระจายเงินลงทุนของตนให้กว้างขวางขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทจัดการที่สามารถจัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ บริษัทจัดการอาจให้ผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมได้ เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวในการจัดการลงทุน นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะมีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และการคาดหวังผลตอบแทนของผู้ลงทุน
เป็นกองทุนปิดประเภทหนึ่งที่ระดมเงินทุนจากประชาชนเพื่อไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารสำนักงาน หรือ โรงงาน เป็นต้น โดยกองทุนรวมจะได้รับรายได้ในรูปของค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์ แล้วนำมาจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบเงินปันผล กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่ระดมเงินออม แล้วนำเงินไปลงทุนระยะยาวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อาจมีกฎเกณฑ์การลงทุนค่อนข้างเข้มงวด เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนจากความเสี่ยงในการลงทุน และเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง