ช่องทางบริการ
บริการ Mutual Fund by Phone
การให้บริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone) คือ การบริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีกับบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) โดยตรงและตัวแทนอิสระประเภทบุคคลธรรมดา (IIP) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) ให้สามารถวางแผนการลงทุน และทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ได้ทุกวันทำการ ตามเวลาและเงื่อนไขในการทำรายการ ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน
การทำรายการผ่านบริการ Mutual Fund by Phone
  1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนกับ บลจ. ยูโอบี โดยตรง หรือตัวแทนอิสระประเภทบุคคลธรรมดา (IIP) ที่ได้รับการแต่งตั้ง ของ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)
  2. ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติและได้รับการอนุมัติจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
  3. ติดต่อ งานบริการนักลงทุน บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) โทร. 02-7862222 เพื่อทำรายการ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หมายเหตุ
  • บลจ. ยูโอบีขอสงวนสิทธิ์ที่จะบันทึกเสียงการสนทนาการใช้บริการ MF by phone เพื่อใช้ในการยืนยันในการทำรายการผ่านช่องทางดังกล่าว