การประเมิน
ความเสี่ยง
ของผู้ลงทุน
ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้ออกประกาศโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทจัดการต้องทำความรู้จัก และจัดทำข้อมูลผู้ลงทุน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน และให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและผลประโยชน์สูงสุด ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ (Risk Profile)