การประเมิน
ความเหมาะสม
ในการลงทุน
ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้ออกประกาศโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทจัดการต้องทำความรู้จัก และจัดทำข้อมูลผู้ลงทุน เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและผลประโยชน์สูงสุด ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test)