ช่องทางบริการ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 www.uob.co.th 0-2285-1555
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.cimbthai.com 0-2626-7777
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.
เลขที่ 399 ชั้น 16 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 www.citibank.co.th 0-2232-4224
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 www.lhbank.co.th 0-2359-0000
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 www.ttbbank.com 1428
ธนาคารออมสิน
470 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 www.gsb.or.th 1115
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 www.kasikornbank.com 0-2888-8888
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
35 ซอย นานาเหนือ แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 www.ktb.co.th 0-2111-1111
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 www.scb.co.th 0-2777-7777
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 www.tisco.co.th 0-2633-6000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 www.krungsri.com 1572