ช่องทางบริการ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 www.uob.co.th 0-2285-1555
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.cimbthai.com 0-2626-7777
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.
เลขที่ 399 ชั้น 16 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 www.citibank.co.th 0-2232-4224
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 www.lhbank.co.th 0-2359-0000
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 www.ttbbank.com 1428
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น L, 11, 12 และ 13 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 www.icbcthai.com 0-2629-5588
ธนาคารออมสิน
470 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 www.gsb.or.th 1115
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 www.kasikornbank.com 0-2888-8888
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
35 ซอย นานาเหนือ แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 www.ktb.co.th 0-2111-1111
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 www.scb.co.th 0-2777-7777
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 www.tisco.co.th 0-2633-6000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 www.krungsri.com 1572