ติดต่อเรา
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.30 - 17.00 น.
ติดต่องานบริการนักลงทุน
โทรศัพท์ : +66 2786 2222
โทรสาร : +66 2786 2377
อีเมล์ : thuobamwealthservice@UOBgroup.com
สถานที่ตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : +66 2786 2000
ดูแผนที่
บริการสำหรับคนพิการ
ติดต่องานบริการนักลงทุน
โทรศัพท์ : +66 2786 2222
โทรสาร : +66 2786 2377
อีเมล์ : thuobamwealthservice@UOBgroup.com
ลงทุนผ่านบริการออนไลน์ Premier Online หรือผ่านแอปพลิเคชัน UOBAM Invest
ดูเส้นทางจาก Google Map
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด