เครื่องมือ
คำนวณภาษี
รายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณ
เงินเดือน:
บาท
บาท/เดือน
โบนัส:
บาท
บาท
รายได้อื่น ๆ ทั้งปี:
บาท
บาท
รายได้ทั้งหมดต่อปี:
0.00
บาท/ปี
เครื่องมือคำนวณนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ความถูกต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้กรอกแบบประเมิน และการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร บริษัทมิอาจรับรองความถูกต้องได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมทั้งสูตรการคำนวณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า
เครื่องมือคำนวณนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ความถูกต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้กรอกแบบประเมิน และการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร บริษัทมิอาจรับรองความถูกต้องได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมทั้งสูตรการคำนวณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
ค่าใช้จ่าย:
0.00
บาท
ค่าลดหย่อน:
60,000.00
บาท
สถานภาพ:
ค่าลดหย่อนคู่สมรส:
0.00
บาท
ค่าลดหย่อนบุตร (ไม่จำกัดจำนวน)
0.00
บาท
รวมค่าลดหย่อนบุตร:
0.00
บาท
ค่าลดหย่อน บิดา-มารดาตัวเอง:
0.00
บาท
ค่าลดหย่อน บิดา-มารดาคู่สมรส
(เฉพาะกรณีคู่สมรสไม่มีรายได้):
0.00
บาท
รวมค่าลดหย่อนบิดา-มารดา:
0.00
บาท
ค่าลดหย่อน ดูแลคนพิการ:
0.00
บาท
เงินสะสมประกันสังคม:
(ปีภาษี 2566 ได้สูงสุด 9,000 บาท)
บาท
เงินสะสมที่จ่ายเข้า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข.:
%
0.00
บาท
ค่าดอกเบี้ยกู้บ้าน: (บาท หักได้ตามจริง)
บาท หักได้ตามจริง
0.00
บาท
ค่าประกันชีวิต:
บาท
บาท
รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน:
0.00
บาท
ค่าบริจาคการศึกษา: (บาท หักได้ตามจริง)
บาท หักได้ตามจริง
บาท
รวมเงินได้หลังหักค่าบริจาคการศึกษา:
0.00
บาท
ค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ:
(ปี 2566 ได้สูงสุด 40,000 บาท ตามประกาศกรมสรรพากร)
บาท
รวมเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ:
0.00
บาท
ค่าบริจาคอื่นๆ: (บาท หักได้ตามจริง)
บาท หักได้ตามจริง
บาท
รวมเงินได้สุทธิ:
0.00
บาท
เครื่องมือคำนวณนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ความถูกต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้กรอกแบบประเมิน และการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร บริษัทมิอาจรับรองความถูกต้องได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมทั้งสูตรการคำนวณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า
เครื่องมือคำนวณนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ความถูกต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้กรอกแบบประเมิน และการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร บริษัทมิอาจรับรองความถูกต้องได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมทั้งสูตรการคำนวณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า
คำนวณภาษี
รวมค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน:
0.00
บาท
รวมเงินได้สุทธิ:
0.00
บาท
ภาษีที่คุณต้องจ่ายปีนี้:
0.00
บาท
เงินได้สุทธิ (บาท) อัตราภาษี ภาษีที่ท่านต้องจ่าย  
 
0
-
150,000
0%0.00 
150,001
-
300,000
5%0.00 
300,001
-
500,000
10%0.00 
500,001
-
750,000
15%0.00 
750,001
-
1,000,000
20%0.00 
1,000,001
-
2,000,000
25%0.00 
2,000,001
-
5,000,000
30%0.00 
5,000,001
-
ขึ้นไป
35%0.00 
รวม0.00 
การลงทุนใน RMF SSF ประกันบำนาญ และ Thai ESG กรณีลงทุนเต็มเพดานที่กฎหมายกำหนด
จำนวนเงินสูงสุดที่ลงทุน RMF* ได้:
(ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)
0.00
บาท
จำนวนเงินสูงสุดที่ลงทุน SSF* ได้:
(ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท)
0.00
บาท
ค่าประกันบำนาญสูงสุด*:
(ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท)
0.00
บาท
จำนวนเงินสูงสุดที่ลงทุน Thai ESG** ได้:
(ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท)
0.00
บาท
* เมื่อรวม RMF + SSF + ประกันบำนาญ และ เงินที่สะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข.หรือ กองทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ รวมแล้วกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท
** Thai ESG ใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่นับรวมการลงทุนการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ
การลงทุนใน RMF SSF ประกันบำนาญ และ Thai ESG ตามที่ท่านต้องการ
เงินสะสมที่จ่ายเข้า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข.*:
บาท
บาท
ยอดสูงสุดที่จะลงทุนได้
(RMF + SSF + ประกันบำนาญ)
บาท
บาท
จำนวนเงินที่ท่านต้องการลงทุนใน RMF*:
บาท
บาท
จำนวนเงินที่ท่านต้องการลงทุนใน SSF*:
บาท
บาท
จำนวนเงินที่ท่านต้องการลงทุนประกันบำนาญ*:
บาท
บาท
จำนวนเงินที่ท่านต้องการลงทุนใน Thai ESG**:
บาท
บาท
* เมื่อรวม RMF + SSF + ประกันบำนาญ และ เงินที่สะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข.หรือ กองทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ รวมแล้วกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท
** Thai ESG ใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่นับรวมการลงทุนการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ
รวมเงินได้สุทธิ:
0.00
บาท
ภาษีที่ต้องเสีย:
0.00
บาท
ท่านประหยัดภาษีได้:
0.00
บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคารยูโอบีทุกสาขา
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บลจ.แต่งตั้ง หรือที่
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 เว็บไซต์ www.uobam.co.th
เครื่องมือคำนวณนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ความถูกต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้กรอกแบบประเมิน และการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร บริษัทมิอาจรับรองความถูกต้องได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมทั้งสูตรการคำนวณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า
เครื่องมือคำนวณนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ความถูกต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้กรอกแบบประเมิน และการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร บริษัทมิอาจรับรองความถูกต้องได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมทั้งสูตรการคำนวณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า