ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

 • วันที่ก่อตั้ง
  • 18 มีนาคม 2535
 • ผู้ถือหุ้น
  • ถือหุ้น 99.99% โดย
   UOB Asset Management Ltd
 • ทุนจดทะเบียน
  • 583 ล้านบาท
 • ประเภทธุรกิจ
  • กองทุนรวม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล