ร่วมงานกับเรา
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ : ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์
1 openings Urgently Required
Job Description :
-  ยื่นขออนุมัติจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
-  แก้ไขโครงการจัดการกองทุน
-  จัดทำหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกรอบปีบัญชี
-  จัดทำรายงาน 6 เดือน และรายงานประจำปี

Requirements :
-  วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ บัญชี กฎหมาย
-  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel and PowerPoint)
   ได้ในระดับดี
-  หากมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
IT Programmer, Business Technology (Information Technology) Department
1 openings Urgently Required
Position :
IT Programmer, Business Technology (Information Technology) Department


Job Description :
 • Design and develop system to meet user requirements
 • Deliver the IT solutions and operation workflow to support business requirements.
 • Provides information by collecting, analysing and summarizing development and service issues.
 • Investigate , analyse and solve the problems in business and changing needs.
 • Provide data to support information needs.
Requirements :
 • Bachelor's and/or Master’s degree(s) in Computer Science, Information Technology, Information Systems or a related field
 • 3 + years of IT experience in web App/mobile App development
 • Technical understanding and aptitude for analytical problem-solving
 • Experience analyse , design , develop system.
 • Knowledge of database language : MS Sql server , Oracle , Sybase, Store Procedure etc.
 • Visual basic/ ASP.net / C#.net / powerbuilder is advantage .
 • Knowledge of Microsoft windows server , Microsoft windows XP
 • Working experience in asset management / financial business will be advantage.
 • Strong ability in problem resolution and team building.
 • Good English communication and communication skill.
 • Energetic with good judgment, problem-solving and decision.
 • Service minded and hard working
Investment Risk Management Officer
1 openings Urgently Required
Position : 

Title :  Investment Risk Management Officer 

Department :  Risk Management & Performance Department

Job Description :

To implement the overall investment risk management and performance measurement framework,
in order to ensure an appropriate and effective process for the identification and management of investment risks within the company. To ensure that the company will provide the accurate and
on-time performance report to all client and relevant staff.
 • Responsible for providing the accurate and timely report for investment risk and performance measurement.
 • Responsible for providing the accurate information and database in the internal system.
 • Coordinated department and inter-department work and activities.
 • All related tasks which may be assigned.     
Requirements :
 • Master or Bachelor in Finance, Economics, Statistics, MIS, or related fields.
 • At least 2 years of experience in finance, banking or asset management business will be advantage
 • Ability to communicate in English verbally and written.
 • Ability to use advance excel and data analysis would be a plus.
 • Dynamic and self-motivated individual.
 • Good in communicating, planning and organizing.
 • High integrity with positive attitude.
 • Striving for excellence for the team.
 • Able to work under a pressure and within timeline.
Vice President, Investment Risk Management
1 openings Urgently Required
Job Description :
 
To implement the overall investment risk management and performance measurement framework,
in order to ensure an appropriate and effective process for the identification and management of investment risks within the company. To ensure that the company will provide the accurate and
on-time performance report to all client and relevant staff.
 • Develop and provide an accurate and timely report for investment risk and performance measurement.
 • Develop a proper investment risk management and performance measurement report/ framework.
 • Coordinate with related person to enhance quantitative analysis or support any project.
 • Consult with client or related person in investment risk, performance measurement or risk issue
 • All related tasks which may be assigned.
Requirements :                                                                                                                   
 • Master or Bachelor in Finance, Economics, Statistics, MIS, or related fields.
  More than 5 year ’s experience working in asset management business will be advantageous
 • Ability to communicate in English verbally and written.
 • Ability to interact with senior management and all levels of staff.
 • Dynamic and self-motivated individual.
 • Good in communicating, planning and organizing.
 • High integrity with positive attitude.
 • Able to work under a pressure and within timeline.
ESG Senior Analyst
1 openings Urgently Required
Reason of proposal and job describtion
 • Be a key ESG dedicated person for Investment Division
 • Contribute initiatives and solutions as a member of ESG committee
 • Perform securities analysis for ESG universe
 • Help promote ESG through writing articles and speaking in podcast, client visit, client seminar, etc
 • Support investment team and marketing team in ESG related matters
Requirements :
 • Bachelor’s degree or higher in Finance & Investment, Economics or related field.
 • CFA or CISA with fund manager license is preferable.
 • Knowledge of ESG and capital markets. Experience related to ESG in banking, finance and asset management businesses will be advantage
 • Strong analytical and presentation skills.
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : +66 2786 2000
แฟกซ์ : +66 2786 2375
อีเมล์ : thuobamhr@UOBgroup.com