กองทุนส่วนบุคคล
ทำไมต้องกองทุนส่วนบุคคล ?
การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล คือ การที่บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยทรัพย์สินที่อยู่ในกองทุนส่วนบุคคลยังคงเป็นของลูกค้า
ผู้ลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการลงทุน ตามวัตถุประสงค์และข้อจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพพร้อมทั้งการบริหารจัดการลงทุนที่เป็นระบบมาตรฐาน ซึ่งสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าการลงทุนจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
เกณฑ์ภาษีซึ่งเกิดจากจากผลประโยชน์ในกองทุนส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้า เช่น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
การทำงานของกองทุนส่วนบุคคล
มีผู้เชี่ยวชาญคอยบริหารจัดการลงทุนตามอำนาจที่ลูกค้ามอบให้ในสัญญา
โดยทรัพย์สินทั้งหมดในกองทุนยังเป็นของลูกค้าโดยตรง
ทำไมต้องกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)
ภาพรวมธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)
 • ให้บริการทั้งลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 • สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 55,894.76 ล้านบาท (ที่มา : AIMC ข้อมูล ณ ธันวาคม 2566)
ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล
กองทุนส่วนบุคคลมอบทางเลือกของการลงทุนที่หลากหลาย โดยลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ เช่น
 • ตราสารทุน
 • ตราสารหนี้
 • สินค้าโภคภัณฑ์
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
 • ตราสารทางเลือกต่าง ๆ
 • หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดย ก.ล.ต.
กลุ่มลูกค้าที่เราให้บริการ
ปัจจุบัน บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริการบริหารจัดการลงทุนให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายดังนี้
 • ประกันชีวิต/ประกันภัย
 • องค์กรไม่แสวงหากำไร
 • บริษัทจดทะเบียน/ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ลูกค้า High Net-Worth
 • สถาบันการเงินต่าง ๆ
เริ่มต้นจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลกับเรา
ในการเริ่มต้นจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล เราให้บริการทั้งลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยจำนวนเงินขั้นต่ำในการจัดตั้งเริ่มต้นด้วยเงินลงทุน 30 ล้านบาทขึ้นไป
ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็น ตราสารทุนในประเทศ หรือนโยบายที่มีทั้งตราสารทุนในประเทศ ตราสารหนี้ในประเทศ หรือตราสารต่างประเทศ
โดยค่าธรรมเนียมกองทุนส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับขนาดกองทุนและนโยบายการลงทุน
หลักเกณฑ์มาตรฐานการลงทุนของ UOBAM
โดย UOBAM จะพิจารณาหลักเกณฑ์สำคัญ 5 ประการ กล่าวคือ
คำมั่นสัญญาในความรับผิดชอบต่อการลงทุน และการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
ความเชื่อว่า “กระบวนการการวิเคราะห์และวิจัยหลักทรัพย์
ในเชิงลึก” จะนำมาซึ่งข้อได้เปรียบในการลงทุน
ข้อได้เปรียบจากข้อมูลการลงทุนของเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก
ทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศเกิดใหม่
มุ่งเน้นการใช้หลักการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปกป้อง และดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าและธุรกิจของเรา
เชื่อมั่นว่าประสบการณ์และความใส่ใจในการบริหารจัดการ
การลงทุน จะทำให้เรามีโอกาสสร้างผลการดำเนินงานที่ดี
ประเภทของนักลงทุน
การจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล
กองทุนส่วนบุคคลสามารถจัดตั้งทั้งในรูปแบบของบุคคลเดี่ยว หรือกลุ่มบุคคล ในกรณีของกลุ่มบุคคลนั้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 35 คน ทั้งนี้กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องเป็นสัญชาติเดียวกันทั้งหมด
นิติบุคคล
ทั้งนี้รวมถึงบริษัทจำกัด บริษัทประกัน และองค์กรต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล องค์กรการกุศล หรือสหกรณ์
การลงทุนของคุณ เริ่มต้นที่ตัวคุณ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์
สถานที่ตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120