ช่องทางบริการ
การเปิดบัญชีกองทุนรวม
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.ยูโอบีสามารถทำการเปิดบัญชีได้โดยการดาวน์โหลดเอกสารใบคำขอเปิดบัญชี กรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีด้วยตนเองที่บลจ.ยูโอบี หรือตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียด โดยสามารถติดต่อขอรับได้จาก บลจ.ยูโอบีหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
แบบฟอร์มสำหรับเปิดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
 1. ใบคำขอเปิดบัญชี (ตามจำนวนชื่อบัญชีกองทุน)
 2. เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวคนต่างด้าวและที่อยู่ (กรณีใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าว)
 • กรณีคนต่างชาติใช้ Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชีที่มีชื่อเดียวกับชื่อผู้ถือหน่วยเท่านั้น
หมายเหตุ
 • เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
 1. ใบคำขอเปิดบัญชี (ตามจำนวนชื่อบัญชีกองทุน)
 2. เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท (อายุ 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
 • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
 • กรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการ
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีที่มีชื่อเดียวกันกับผู้ถือหน่วยเท่านั้น
 • อื่นๆ (โปรดติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
หมายเหตุ
 • เอกสารประกอบดังกล่าวข้างต้น จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ