หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
เรียน ผู้จัดการ

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตามจำนวนเงินที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้ หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฎในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้ หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้ หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การขอให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันทำหนังสือฉบับนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคาร และบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน