UGOV6M14

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 14

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 10.0000
ขนาดกองทุน (บาท)
0.00
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
16 ก.ค. 2567
ราคารับซื้อคืน
10.0000
ราคาขาย
10.0000
กลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
• มีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Miscelleneous
ลูกค้าเป้าหมาย
ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพดี
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 3
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ซื้อขายครั้งเดียวในช่วง IPO 8-12 กรกฎาคม 2567
  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
  บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (UOBSD) และ/หรือกองทุนอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่บริษัทจัดการกำหนด
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
  ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
  สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 1.0700% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.08025% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.2140% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ