UGREF-UI-N

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-ชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 8.6330
ขนาดกองทุน (บาท)
573,908,442.83
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
25 พ.ค. 2565
ราคารับซื้อคืน
8.6330
ราคาขาย
8.7410
กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Fund of Property Fund – Foreign
ลูกค้าเป้าหมาย
1. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs ทั่วโลก
3. ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้น
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 8+
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
  ภายใน 15.30 น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
  ภายใน 15.30 น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 500,000 บาท
  ครั้งถัดไปไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน ภายใน 41 วัน นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีใดจะปฏิบัติได้จริง
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.0000%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 2.0000%
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
  สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.08025% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.4280% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป
กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น