USI

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 9.9785
ขนาดกองทุน (บาท)
978,160,777.11
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
29 เม.ย. 2564
ราคารับซื้อคืน
9.9785
ราคาขาย
10.0784
กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ RobecoSAM SDG Credit Income IH USD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเน้นรักษาระดับรายได้อย่างสม่ำเสมอโดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความหลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรม และดําเนินกลยุทธท์เพิ่มประสิทธิภาพของรายได้
ผลตอบแทนของกองทุนมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงหรือปัจจัยพื้นฐานด้านเครดิตที่ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นของอุตสาหกรรมหรือผู้ออกหลักทรัพย์ อีกทั้งกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพยทั้งหมด โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความหลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรรม ซึ่งจะมีอายุของตราสารที่แตกต่างกัน (ซึ่งจะเป็นตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาครบกําหนดที่แตกต่างกัน) โดยจะเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน และกองทุนหลักจะพิจารณาลงทุนในบริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีส่วนร่วมในหลักการ UN Sustainable Development Goals (SDGs) (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จัดทําขึ้นโดยองค์การ สหประชาชาติ)
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Global Bond Fully F/X Hedge
ลูกค้าเป้าหมาย
1. ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
2. ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางถึงสูง
กองทุนหลัก
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 5
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
  - กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
  - กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.00%
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
  สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08025%
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.4280%
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ