UCHINARMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 13.5363
ขนาดกองทุน (บาท)
545,214,720.91
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
14 ส.ค. 2562
ราคารับซื้อคืน
13.5363
ราคาขาย
13.5364
กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนเปิด United All China Equity Fund จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (LUX) Equity SICAV- All China USD (Class I-A1-acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว บริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. และจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งลงทุนในตลาดตราสารทุนของบริษัทของประเทศจีนที่จดทะเบียนทั้งในประเทศจีน หรือฮ่องกง รวมถึงหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอื่นแต่มีการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศจีน
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Greater China Equity
ลูกค้าเป้าหมาย
1. ผู้ลงทุนสามารถถือหน่วยลงทุนจนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์และถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. ผู้ลงทุนสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและอาจทำให้ขาดทุนได้
3. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
4. เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศโดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกำไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กําหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
  ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.0%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.0%
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
  สับเปลี่ยน - ออก อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.99% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08025%
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.4280%
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ