UGQG

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 12.4214
ขนาดกองทุน (บาท)
2,682,404,519.12
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
30 พ.ย. 2561
ราคารับซื้อคืน
12.4214
ราคาขาย
12.6078
กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore)
ซึ่งกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวประสบความสำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงมีแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเน้นลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้สูงขึ้น
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Global Equity
ลูกค้าเป้าหมาย
1. ผู้ลงทุนสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและอาจทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
3. เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกำไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15.30 น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 14.00 น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5 *บริษัทจัดการจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.00%
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
  สับเปลี่ยน - ออก อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14%
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08025%
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.428%
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ