UOBSA

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 12.0694
ขนาดกองทุน (บาท)
2,279,017,620.21
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
16 ก.ค. 2550
ราคารับซื้อคืน
12.0694
ราคาขาย
12.2505
กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund
กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management (Singapore)
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Asia Pacific Ex Japan
ลูกค้าเป้าหมาย
คาดหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนภูมิภาคเอเชีย
ยอมรับความผันผวนที่สูงมากของการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้
ต้องการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศระยะยาว
ต้องการกระจายความเสี่ยงโดยไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
กองทุนหลัก
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
  ภายใน 15.30 น.*
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
  ภายใน 14.00 น.*
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
  *บริษัทจัดการจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 3.0000%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 1.0000%
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
  สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 1.6050% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.0621% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.1284% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการ ดำเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท จัดการลงทุน รางวัลและการจัดอันดับ ข้างต้น ไม่ได้จัดทำขึ้น  ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทนุ รวมของสมาคมบริษัท จัดการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุ ควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุนนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน