คำขอใช้บริการกองทุน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการทำรายการหน่วยลงทุนสำหรับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าทางระบบอินเทอร์เน็ต Premier online ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ส่วนที่ 1
และขอให้ปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวในฐานข้อมูลทั้งหมดของข้าพเจ้าที่มีไว้ต่อนายทะเบียน
ส่วนที่ 2
มีความประสงค์ใช้บัญชีธนาคาร (ชื่อเดียวกับผู้ถือหน่วยเท่านั้น) ผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ และเป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทาง Premier Online รายละเอียดดังนี้

และได้แนบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากมาพร้อมกับใบสมัครนี้แล้ว

มีความประสงค์ใช้บัญชีธนาคารผ่านระบบ Internet Online และรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Premier Online รายละเอียดดังนี้

ด้วยบัญชีดังกล่าวและการลงลายมือชื่อข้างล่างนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติ และผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Premier Online ที่ระบุไว้ด้านหลังของคำขอใช้บริการนี้ ตลอดจนเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนกองทุนบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบภายหลังทุกประการ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันที

เงื่อนไขข้อตกลง

1. ข้าพเจ้าจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการ และได้เคยซื้อกองทุนเปิดใด กองทุนเปิดหนึ่งนั้นแล้ว และข้าพเจ้ามีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือออมทรัพย์กับธนาคารดังต่อไปนี้ ธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

• ในกรณีหักบัญชีออนไลน์ (Internet Online) เฉพาะธนาคารยูโอบี, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งข้าพเจ้าได้เปิดขอใช้บริการออนไลน์กับธนาคารดังกล่าวแล้ว

• ในกรณีหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก และเจ้าหน้าที่ธนาคารได้รับรองความถูกต้องของหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากแล้ว และข้าพเจ้ารับทราบว่าบัญชีเงินฝากดังกล่าวสามารถเลือกเป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนได้ เฉพาะการทำรายการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Premier online เท่านั้น

2. ข้าพเจ้าจะใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของข้าพเจ้าที่บริษัทจัดการมอบให้ หรือรหัสผ่านที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ที่กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงขึ้นเอง ในระบบบริการธุรกรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวในการใช้บริการธุรกรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตนี้

3. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของข้าพเจ้าไว้เป็นความลับ และยอมรับว่าบริษัทจัดการจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของข้าพเจ้าทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

4. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกำหนด และข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนเปิด และที่ระบุอยู่บนระบบบริการธุรกรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

5. ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง ความขัดข้องของระบบเครือข่ายที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติความผิดพลาด และคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ และยอมรับในข้อผิดพลาดดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น

6. ข้าพเจ้าตกลงว่าเอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของข้าพเจ้าเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น มิอาจใช้ถือเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

7. ข้าพเจ้าตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการสั่งซื้อ หรือสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่ข้าพเจ้าทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ โดยที่ข้าพเจ้าได้ใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของข้าพเจ้าแล้ว และยอมรับว่าการทำรายการดังกล่าว ถือว่าเป็นการขอใช้บริการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และผูกพันข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการ หรือตัวแทนโดยตรง (แล้วแต่กรณี) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

8. ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดจะสมบรูณ์ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อครบถ้วน และในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดจะสมบูรณ์ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอินเทอร์เน็ตที่ใช้บริการ

9. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆ ตามคำขอนี้ได้ทุกขณะตามแต่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร บริษัทจัดการจะประกาศให้ข้าพเจ้าทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ

10. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้นข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที

คำเตือน: การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ถือหน่วยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ