ใบคําขอแก้ไขข้อมูล
ทะเบียนหน่วยลงทุน
มีความประสงค์ขอให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนหน่วยลงทุน ดังนี้
*กรุณาพิมพ์เอกสารเพื่อลงนามลายมือชื่อเดิม
**กรุณาพิมพ์เอกสารเพื่อลงนามลายมือชื่อใหม่

โดยข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออก เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการแก้ไขแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าการขอแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว จะปรับปรุงไว้ในฐานข้อมูลทั้งหมดของข้าพเจ้าที่มีไว้ต่อนายทะเบียน และการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่ข้าพเจ้าขอครั้งนี้ หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าภาระติดพัน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่นายทะเบียนด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบ และยินดีชดใช้แก่นายทะเบียนจนครบถ้วน โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น