GC

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 12.7875
ขนาดกองทุน (บาท)
138,943,385.62
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
22 ก.ค. 2552
ราคารับซื้อคืน
12.7875
ราคาขาย
12.9794
กลยุทธ์การลงทุน
เพื่อลงทุนในกองทุน Goldman Sachs Greater China Equity โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Goldman Sachs Greater China Equity
ลูกค้าเป้าหมาย
นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสมและกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
กองทุนหลัก
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
  ภายใน 15.30 น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
  ภายใน 15.00 น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 1.5000%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า ไม่มี
  สับเปลี่ยน - ออก ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.1605% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.2140% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ