GBRMF

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 14.5079
-0.0034 -0.0234% ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2565
ขนาดกองทุน (บาท)
367,176,327.21
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
19 ธ.ค. 2545
ราคารับซื้อคืน
14.5079
ราคาขาย
14.5080
กลยุทธ์การลงทุน
มุ่งเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารภาครัฐที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ที่ปราศจากความเสี่ยงในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้เป็นหลัก
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Mid Term Government Bond
ลูกค้าเป้าหมาย
นักลงทุนที่ต้องการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและมุ่งหวังผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
มูลค่าหน่วยลงทุน
เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก หรือ Set Aside โดยมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 3
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
  ภายใน 15.30 น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
  ภายใน 14.00 น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
  ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 1.0000%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 1.0000%
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
  สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 0.9309% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.0749% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.1070% ต่อป
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ