UROCK-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 11.5976
ขนาดกองทุน (บาท)
82,508,081.00
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
30 ก.ย. 2562
ราคารับซื้อคืน
11.5976
ราคาขาย
11.5977
กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไวซึ้่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Miscellaneous
ลูกค้าเป้าหมาย
1. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
3. ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยกองทุนมีรูปแบบการบริหารที่มุ่งหวังอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุน 3 ปีขึ้นไป โดยเบื้องต้นกองทุนประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น ตราสารทุนและทรัพย์สินทางเลือก ในสัดส่วนค่อนข้างน้อย (เช่น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับ ของ NAV) ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด
4. ผู้ลงทุนที่สามารถถือหน่วยลงทุนได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 5
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน - กองทุนรวมผสม
  - กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
  - กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
  - กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน Not defined
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.0%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.0%
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า ไม่เกิน 2.0%
  สับเปลี่ยน - ออก ไม่เกิน 2.0%
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08025%
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.4280%
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ