BPLUS-R

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 9.7634
-0.0016 -0.0164% ณ วันที่ 04 ส.ค. 2565
ขนาดกองทุน (บาท)
18,409,757.76
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
03 ธ.ค. 2562
ราคารับซื้อคืน
9.7634
ราคาขาย
9.8152
กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS, กองทุน Infra, กองทุน property, กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามตามประกาศ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade), ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated), และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนอาจสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Aggressive Allocation
ลูกค้าเป้าหมาย
1. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
มูลค่าหน่วยลงทุน
กำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ครั้งที่
ครั้งที่ วันที่พิจารณารับซื้อคืน วันสุดท้ายที่ได้รับสิทธิ์ วันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ เงื่อนไข อัตราต่อหน่วย
 
นับแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนมีอัตรารับซื้อคืนรวม 0.3491 บาท/หน่วย
ทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมทั้งประเทศไทยและประเทศที่กองทุนหลักเกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 5
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
  Cross Investing Fund
  กองทุนรวมหน่วยลงทุน Fund of Funds
  กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.00%
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
  สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08025%
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.4280%
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ