UFIN-A

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 9.9480
ขนาดกองทุน (บาท)
231,354,521.01
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
02 ก.ย. 2559
ราคารับซื้อคืน
9.9480
ราคาขาย
10.0476
กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินแต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ทั้งนี้ ในสภาวะการลงทุนปัจจุบัน คาดว่าจะลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ ดังนี้
1. อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ชื่อกองทุน UBS (Lux) Real Estate Fund Selection-Global
2. ตราสารหนี้สินเชื่อบ้านสหรัฐ (MBS) ชื่อกองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund
3. Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ในเอเชีย บริหารโดย บลจ.ยูโอบี (สิงคโปร์)
4. Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ประเทศไทย บริหารโดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)
5. PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Fund บริหารโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
6. Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund บริหารโดย Henderson Management S.A
7. United Asia Pacific Real Estate Income USD Acc บริหารโดย บลจ.ยูโอบี (สิงคโปร์)
8. Credit Suisse Infrastructure Equity Fund
9. iShares Global REIT ETF
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Aggressive allocation
ลูกค้าเป้าหมาย
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่เกียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ลงทุนควรเป็นผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง
มูลค่าหน่วยลงทุน
กำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ครั้งที่
ครั้งที่ วันที่พิจารณารับซื้อคืน วันสุดท้ายที่ได้รับสิทธิ์ วันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ เงื่อนไข อัตราต่อหน่วย
 
นับแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนมีอัตรารับซื้อคืนรวม 3.2028 บาท/หน่วย
ทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมทั้งประเทศไทยและประเทศที่กองทุนหลักเกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15.30น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 14.00น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.0000%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
  สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.0803% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.4280% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รางวัลและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน