UFIN-A

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 11.1460
ขนาดกองทุน (บาท)
901,666,375.61
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
02 ก.ย. 2559
ราคารับซื้อคืน
11.1460
ราคาขาย
11.2576
กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินแต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ทั้งนี้ ในสภาวะการลงทุนปัจจุบัน คาดว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ชื่อกองทุน UBS (Lux) Real Estate Fund Selection-Global 2. ตราสารหนี้สินเชื่อบ้านสหรัฐ (MBS) ชื่อกองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund 3. Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ในเอเชีย บริหารโดย บลจ.ยูโอบี (สิงคโปร์) 4. Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ประเทศไทย บริหารโดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Aggressive allocation
ลูกค้าเป้าหมาย
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่เกียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ลงทุนควรเป็นผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง
มูลค่าหน่วยลงทุน
กำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ครั้งที่
ครั้งที่ วันที่พิจารณารับซื้อคืน วันสุดท้ายที่ได้รับสิทธิ์ วันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ เงื่อนไข อัตราต่อหน่วย
 
นับแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนมีอัตรารับซื้อคืนรวม 1.9600 บาท/หน่วย
ทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมทั้งประเทศไทยและประเทศที่กองทุนหลักเกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15.30น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 14.00น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.0000%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
  สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.0803% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.4280% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รางวัลและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน