UOBSMG

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 68.3039
-0.3908 -0.5689% ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567
ขนาดกองทุน (บาท)
679,499,670.90
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
29 ก.พ. 2543
ราคารับซื้อคืน
68.3039
ราคาขาย
68.9870
กลยุทธ์การลงทุน
เน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีแนวโน้มและปัจจัยพื้นฐานดี
โดยที่ผู้จัดการกองทุนจะปรับกลยุทธ์การบริหารกองทุนให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ในแต่ละช่วง
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Aggressive Allocation
ลูกค้าเป้าหมาย
คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์จากการบริหารของผู้จัดการกองทุน
ยอมรับความผันผวนที่สูงมากของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้
มองเห็นแนวโน้มที่ดีและต้องการลงทุนในตราสารทุนระยะยาวเพื่อที่ได้รับผลตอบแทนที่ดี
ต้องการลงทุนระยะยาว
ต้องการสภาพคล่องในการลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมแบบผสม
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ครั้งแรก : ไม่กำหนด
  ครั้งถัดไป : ไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่มี
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 4 (ปัจจุบัน T+3)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 1.0000%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 1.0000%
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
  สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 1.8725% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.0696% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.1284% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ