พิธีลงนามแต่งตั้งบริษัทจัดการ การลงทุน บลจ. ยูโอบี ให้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)
06/10/2020
นายไว คงทวี (กลาง)  ประธานกรรมการและคณะกรรมการ กสจ. ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยนางสาวกุสุมาพร หิรัณยัษฐิติ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้าสถาบันและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีลงนามแต่งตั้งบริษัทจัดการการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) โดยรอบสัญญานี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565
 ย้อนกลับ