เครื่องมือ
คำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สิ้นสุดสมาชิกภาพในกรณี:
เงินสะสม :
บาท
บาท
ผลประโยชน์สะสม :
บาท
บาท
เงินสมทบ :
บาท
บาท
ผลประโยชน์สมทบ :
บาท
บาท
อายุสมาชิกกองทุน:
ปี
ปี
อายุของท่านในปัจจุบัน:
ปี
ปี
อายุงานกับบริษัท
นายจ้างปัจจุบัน:
ปี
ปี
ภาษีที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะเท่ากับ
0.00
บาท
เงินได้สุทธิ (บาท) อัตราภาษี ภาษีที่ท่านต้องจ่าย  
 
0
-
150,000
0%0.00