เปิดบัญชีกองทุน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกองทุนกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อ - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพสมรส
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผล (ถ้ามี)
การรับเงินปันผล (ถ้ามี)
เงื่อนไขในการลงนาม (กรณีเป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)
สถานะทางการเงิน
ประสบการณ์การลงทุน