เลือกภาษา :

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดการ และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยผลตอบแทนและการบริการ ภายใต้การบริหารอย่างมืออาชีพ ตามหลักจรรยาบรรณ ผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม

พันธกิจ

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ และบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกลุ่มยูโอบีให้บรรลุพันธกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เหตุผลที่คุณควรเลือก บลจ.ยูโอบี

1. มั่นใจ CONFIDENCE

เงินลงทุนของท่านจะได้รับการดูแลจากผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้วิเคราะห์ทั้งภาวะการณ์ตลาด และข้อมูลของบริษัทที่จะลงทุน เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

  ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคงและโดดเด่น

 • บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 ปี 103.39% (CAGR)*
 • บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้บริหารเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 ปี 59.44% (CAGR)*

*ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2556 และบริษัทจัดการมีการควบรวมกิจการในปี 2556 ที่ผ่านมา

  ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

 • รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทหุ้นปันผล ปี 2557 กองทุนเปิดยูโอบีสมาร์ทดิวิเดนท์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์ (UOBSDF) จากนิตยสารการเงินธนาคาร
 • รางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม ปี 2557 กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF) จาก Morningstar
 • รางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2557 กองทุนเปิดหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ERMF) จาก Morningstar
 • รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมประเภทกองทุนสะสมทรัพย์ตราสารหนี้ ปี 2556 จากนิตยสารการเงินธนาคาร
 • รางวัล World Finance Awards ประเภท World Finance Investment Management Company ปี 2555 จากนิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ
 • รางวัล Best of the Best Awards ประเภท Best Fund House ปี 2554 จากนิตยสาร Asia Asset Management ประเทศฮ่องกง
 • รางวัล Set Awards ประเภทบริษัทจัดการกองทุนดีเด่น ปี 2554 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  การสนับสนุนจาก UOB Group

 • UOB Asset Management, Singapore เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลจัดการกองทุนมากที่สุดจาก S&P และ Singapore Investment Awards

2. หลากหลาย VARIETIES

 • มีกองทุนเปิดมากกว่า 100 กองทุน และมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย อาทิเช่น ลงทุนในตราสารหนี้ ผสม ไปจนถึงตราสารทุน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุน ในทุกสภาวการณ์ตลาด
 • มีเครือข่ายธุรกิจในระดับภูมิภาค ทั้งกับ บลจ. ยูโอบี ในเครือต่างประเทศ (UOB Group) และพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และขยายฐานผู้ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำในระดับภูมิภาค
 • เป็นบลจ. แห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์ รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบระบบตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพื่อการลงทุนจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นหนึ่งในผู้นำการลงทุนตราสารอนุพันธ์ และเป็นผู้ริเริ่มในการออกกองทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนประเภทตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง

3. สะดวกสบาย CONVENIENCE

 • ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูล และบริการต่าง ๆ ผ่านสาขาของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ, ผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uobam.co.th)
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครและใช้บริการการทำธุรกรรมผ่านระบบ Premier Online เพื่อทำรายการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ต