เลือกภาษา :

ราคาหน่วยลงทุนล่าสุด

มูลค่าหน่วย ณ วันที่ : 10/07/2014
มูลค่าหน่วย ณ วันที่ : 09/07/2014
มูลค่าหน่วย ณ วันที่ : 08/07/2014
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและเลิกกองทุน กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า ทริกเกอร์ 10%
เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี ยูโร สมอล แคป ทริกเกอร์ 5+5 ฟันด์ (UOBEST1) IPO 8-18 ก.ค. 2557
เสนอขายกองทุนเปิด ยูโร สมอล แคป ทริกเกอร์ 5+5 ฟันด์ (EST1) IPO 7-16 ก.ค. 2557
เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี โพรเทค 3 เอ็ม 2 (UOBP 3M2) อีกครั้ง ในวันที่ 2-7 ก.ค. 2557
แจ้งวันรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนล่วงหน้าของกองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเว่อร์ A ระหว่างวันที่ 24-30 มิ.ย. 2557
เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี ทริกเกอร์ 17 (UOBT17) ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557
แจ้งปิดการรับซื้อ กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (T3P3) (IPO วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2557) เนื่องจากยอดเงินลงทุนเต็มมูลค่าโครงการ
แจ้งการเปิดรับคำสั่งขายคืนกองทุนเปิด ยูโอบี ทริกเกอร์ 14 (UOBT14) ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุนเปิด ยูโอบี ทริกเกอร์ 16 (UOBT16)
เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี โพรเทค 3 เอ็ม 1 (UOBP 3M1) อีกครั้ง ในวันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2557
แจ้งการจ่ายเงินปันผล: กองทุนเปิดไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล (VFOCUS-D)
แจ้งการจ่ายเงินปันผล: กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF), กองทุนเปิดแวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF), กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว (70/30-D LTF)
แจ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและระยะเวลาพักการโอนหน่วยลงทุน: กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล (VFOCUS-D)
เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (UOBSHY) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
เสนอขายกองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (USHY) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์
ประกาศยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด UOBSD และ TCMF
แจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและเลิกกองทุน กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า ทริกเกอร์ 10%
ดูทั้งหมด