เลือกภาษา :

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร : +66 2786 2000


ติดต่องานบริการนักลงทุน

โทร : +66 2786 2222

โทรสาร : +66 2786 2377

อีเมล์ : wealthservice@uobam.co.th

เว็บไซต์ : www.uobam.co.th


เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.